Fragmentos Scores

[Misa a 4].
[S. XVIII]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]
Sei sinfonie a grand orchestre ... opera XXXV
presso Artaria compagni ... (A Vienna) [1782]