Scores

The Gipsies
Schuberth, Edw. (nyu) 1878
Aquarium waltz
Becker, Geo. (nyu) 1879
Romanze
White, Smith & Co. (xxu) 1884